Blobby Volley (1on1)

LB Finale
(Freitag, 11:00 - Freitag, 12:30)
Round 3
(Freitag, 02:30 - Freitag, 11:00)
  Round 2.5
(Freitag, 01:00 - Freitag, 02:30)
Round 2
(Donnerstag, 23:30 - Freitag, 01:00)
  Round 1
(Donnerstag, 22:00 - Donnerstag, 23:30)
  Round 2
(Donnerstag, 23:30 - Freitag, 01:00)
  WB Finale
(Freitag, 01:00 - Freitag, 02:30)
Overall Finale
(Freitag, 12:30 - Freitag, 14:00)
         # 1
Bassi 
Avatar von Bassi
1
ndee 
Avatar von ndee
0
 
     
 # 13
RohanM 
Avatar von RohanM
1
Janus 
Avatar von Janus
0
 
 # 9
ndee 
Avatar von ndee
0
RohanM 
Avatar von RohanM
1
 
     # 5
Bassi 
Avatar von Bassi
1
Kaythat 
Avatar von Kaythat
0
 loser to # 14
 
   # 2
Kaythat 
Avatar von Kaythat
2
RohanM 
Avatar von RohanM
0
 
 
     
 # 15
Poppi 
Avatar von Poppi
1
Bassi 
Avatar von Bassi
0
 
 # 11
RohanM 
Avatar von RohanM
0
Poppi 
Avatar von Poppi
1
 
 # 7
Bassi 
Avatar von Bassi
0
Alf_Perno 
Avatar von Alf_Perno
2
 loser to # 15
 # 8
Alf_Perno 
Avatar von Alf_Perno
1
Poppi 
Avatar von Poppi
0
 winner from # 15
 
 # 3
SpeedYxP 
Avatar von SpeedYxP
0
Janus 
Avatar von Janus
1
 
   
 # 14
Poppi 
Avatar von Poppi
1
Kaythat 
Avatar von Kaythat
0
 
 # 10
SpeedYxP 
Avatar von SpeedYxP
0
Poppi 
Avatar von Poppi
1
 
     # 6
Janus 
Avatar von Janus
0
Alf_Perno 
Avatar von Alf_Perno
1
 loser to # 13
     
 # 4
Alf_Perno 
Avatar von Alf_Perno
2
Poppi 
Avatar von Poppi
0